Браніслаў Тарашкевіч

Беларуская граматыка для школ

Выданьне пятае пераробленае і пашыранае

Вільня 1929 г.

Дзьве старонкі пра беларускую лацініцу

Branislau Taraskievic

Belarusian grammar

Vilnia (Vilnius) 1929


Гэта старонка зьяўляецца часткай
"Віртуальнага гіда па Беларусі" -
сумеснага праекта беларускіх студэнтаў і навукоўцаў з розных краін сьвету

© 1998 "ВГ"